ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี