กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร 0-5651-1116 โทรสาร 0-5651-2002 , E-mail : uthaithani@doae.go.th


แผนที่จังหวัด


ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบหน่่วยงาน

ข้อมูลการเกษตร

       วิสัยทัศน

เมนูหลัก
ภารกิจ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
โครงการดำเนินงานปี 2554
สารสนเทศการเกษตร
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร

สารสนเทศบริหารจัดการองค์กร

ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ภาพข่าว / กิจกรรม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์ จัดงานวันสาธิตการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ที่เหมาะสม (Zonning) ที่ วัดหนองรัก ม. 10 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัยธานี  ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  150 ราย

 

นายวิศิษฐ  คูรัตนเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี  โดยมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ จำนวน 21 โครงการ วงเงิน17,265,466 บาท

นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  พร้อมคณะกรรมการ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  เอมดวง เกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นเลขานุการ  ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรอบแรก  โดยมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากระดับอำเภอและนำเสนอจำนวน  7 โครงการ วงเงิน   5,261,067    บาท
นายพงษ์ศักดิ์  เอมดวงเกษตรจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ.ศาลาหมู่บ้านบ้านคลองหวาย ต. ทองหลาง อ. ห้วยคต จ. อุทัยธานี ้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 ราย
นายวิศิษฐ  คูรัตนเวช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย
คลังความรู้
ลิงค์โปรแกรมใช้งาน
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูลพื้นฐานผู้ร่วมโครงการ
สารสนเทศสถาบันเกษตรกร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
สลิปเงินเดือน
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์-E-mail
ข้อมูลปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดอุทัยธานี

สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

- สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์จ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน
บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว
- สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์ จัดซื้อปุ๋ยเคมี

 

 คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
ตรวจบัญชี
เกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี
เกษตรอำเภอบ้านไร
เกษตรอำเภอหนองฉาง
เกษตรอำเภอหนองขาหย่าง
เกษตรอำเภอสว่างอารมณ
เกษตรอำเภอทัพทัน
เกษตรอำเภอลานสัก
เกษตรอำเภอห้วยคต
ข่าวสาร/บันเทิง
ไทยรัฐ - เดลินิวส์ - มติชน
tv.3 - tv.5 - tv.7 - tv.9 - NBT