- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนที่จังหวัด

ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร วิสัยทัศน

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร 0-5651-1116 โทรสาร 0-5651-2002 , E-mail : uthaithani@doae.go.th

เมนูหลัก
ภารกิจ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
สารสนเทศการเกษตร
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลสำรวจความพึงพอใจ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคคล

ประกาศเจตจำนง

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

21 มิ.ย. 2562 :ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตผักปลอดภัย(งบจังหวัด)และโครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
สินค้าเกษตร ไม้ผล (งบกรม)่

20 มิ.ย. 2562 : อบรมเชิงปฎิบัติการระบบฐานข้อมูลและทะเบียนเกษรตรกร-

ดิจิทัล โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562

11 มิ.ย. 2562 : อบรม Smart Farmer Young Farmer และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธาน

 

6 มิ.ย. 2562 : ฝึกอบรมวิทยากร ครู ข เรื่องการใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
31 พ.ค. 2562 : ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน - เงาะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดอุทัยธานี
คลังความรู้
ลิงค์โปรแกรมใช้งาน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลพื้นฐานผู้ร่วมโครงการ
สารสนเทศสถาบันเกษตรกร
มาตรการภายใน
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์-E-mail
ข้อมูลปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดอุทัยธานี

สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี
เกษตรอำเภอบ้านไร
เกษตรอำเภอหนองฉาง
เกษตรอำเภอหนองขาหย่าง
เกษตรอำเภอสว่างอารมณ
เกษตรอำเภอทัพทัน
เกษตรอำเภอลานสัก
เกษตรอำเภอห้วยคต
ข่าวสาร/บันเทิง
ไทยรัฐ - เดลินิวส์ - มติชน
tv.3 - tv.5 - tv.7 - tv.9 - NBT

นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม
เกษตรจังหวัดอุทัยธานี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การเผยแพร่ราคากลาง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายละเอียดและงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง